از مجموعه «تنها کسی که کتاب را خواند، نویسنده است.»

۱۳۹۱

واژه و یا تصویری واحد به شک کردن در وجودِ واقعیتی واحد دامن می‌زند. لغت تنها و تنها در واژه‌نامه می‌تواند بار مفهمومی واحدی داشته باشد و تصاویر نیز در مقامِ نشانه‌ها و اشکال. فضایِ خالیِ بین کلمات یک جمله را شناخت و تجربه پر می‌کند. این‌ها دیگر همان لغات نیستند جز برای نگارنده‌ی جملات.