از مجموعه «بایگانی الف»

۱۳۹۷

…ادامه می‌دهم، در جایی جنگ واقعیت عینی در برابر تجربه ذهنی ام تمام می‌شود و پس مانده‌ها در حالت بالقوه‌ی ماده می‌شوند راوی؛ راوی نه از جنس روایت‌کننده بلکه قرارگرفته در جایگاه روایت‌گر.
پس مانده‌ها بیش از این که روایت‌گر خود بر دیگری باشند خویش را در برابر خویشتن عریان‌تر می‌کنند.
همه‌چیز ناقص است و تنها فقدان جای خالی را پر می‌کند.

artists handwriting in plexiglass box, the text “…I continue; at some point the battle of objective reality and my subjective experience comes to an end, and the residues in the potential state of material become the narrator, not as a real storyteller, but as something that is positioned in the place of a narrator. more than narrating themselves for others, the residues lay themselves bare vis-à-vis their own selves. everything is imperfect and only absence can fill the empty place.”
installation view
“1377 / 1395 / 1373”  cotton hanky on wall,oil on canvas, triptych, size: each 50 x 70 cm
“1373”,cotton hanky on wall, oil on canvas ,100 x 140 cm, 2018
“1360”, from ,cotton hanky on wall, oil on canvas, 120 x 120 cm
“unknown” cotton hanky on wall, oil on canvas, size: each 30 x 40 cm